ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД („Дружеството”) зачита неприкосновеността на личния живот на всяко лице, което използва застрахователните услуги на Дружеството или обмисля такава възможност и гарантира в максимална степен защитата на личните данни, обработвани при осъществяване на търговската дейност на Дружеството. Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни, включително обвързващите разпоредби на европейското право с непосредствено действие. Основополагащите нормативни документи, регламентиращи допустимостта на обработването, условията, формите и пределите на обработката, закрилата и Вашите права по отношение на личните данни са Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (Общ регламент) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.assetins.bg. Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте:  физическо лице, ползвател на застрахователните услуги, предоставяни от Дружеството или сте упълномощен представител на такова лице;  физическо лице - представител на юридическо лице, което е ползвател на застрахователните услуги, предоставяни от Дружеството.

 

ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД („Дружеството”, „ние”, „нас“) е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203066057, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност.

 

» Политика за поверителност

 

» Декларация за Бисквитки

 

» Уведомление за обработване на лични данни - служители и кандидати за работа

 

» Уведомление за обработване на лични данни - ползватели на застрахователни услуги


Клонове в страната

Тук можете да намерите нашите офиси в страната

map
© Асет Иншурънс ЗАД. Всички права запазени.
София, ул. Шар планина №35, E-mail: office@assetins.bg
Тел.: +359 2 904 77 00, +359 2 904 77 55, Факс: +359 2 904 77 11

дизайн и програмиране: УебДизайн