ПРОМОЦИОНАЛНИ УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКА "СИГУРЕН ДОМ"
03 октомври - 31 декември 2016 г.

Застраховка „Сигурен дом“ с отстъпка до 50% от стандартната тарифа за посочения период

 
ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ
Движими и недвижими имущества, собственост или държани на законно основание от физически лица.
 
СКЛЮЧВАНЕ И СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА
Полицата се сключва за срок от 1 (една) година, влиза в сила от датата и часа на деня, посочен в застрахователната полица за начало, и изтича в 24.00 часа на деня, указан за неин край.
Необходимо документи при сключване на застрахователния договор:
  • попълнено и подписано Въпросник - предложение по образец на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ
Покрива се пълна или частична загуба на застрахованото имущество в резултат на настъпване на изброените по-долу рискове, групирани в клаузи:
КЛАУЗА «А» - ПОЖАР
Вреди вследствие пожар и последиците от гасенето му; мълния (гръм, светкавица); експлозия и имплозия; падане и блъскане от летателни апарати и части от тях.

КЛАУЗА «Б» - ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ
  • Б1 - буря, ураган, вихрушка, смерч, увреждане от падащи клони, дървета и др., градушка и последиците от нея, проливен дъжд, наводнение вследствие природно бедствие;
  • Б2 - действие на подпочвени води и/или морски вълни, увреждане от тежест от естествено натрупване на сняг или лед, измръзване (замръзване) на стоково-материални ценности, свличане и срутване на земната повърхност.
 
КЛАУЗА «В» - АВАРИИ
·         В1 - Авария на ВиК. Покриват се вреди вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/ или тръби;
·         В2 - Покриват се вреди на имущества при удар от самодвижещи се машини и/или при товарене и разтоварване с товаро-разтоварни машини по време на авария с тях; увреждане на имущества по време на транспортирането им от един адрес на друг;
·         ВЗ - Късо съединение.
 
КЛАУЗА «С»- ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА
·         С1 - Пожар от злоумишлени действия на трети лица;
·         С2 - Вандализъм и вандализъм при опит за кражба чрез взлом.
·         СЗ - Чупене на стъкла – вреди в резултат на злоумишлени действия на трети лица или на случайно падане, блъскане или удар от твърд предмет, изразяващи се в счупване на стъкла и повреждане на дограма.

КЛАУЗА «К» - КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ И ГРАБЕЖ
·         К1 - отнемането на застраховано имущество от владението на ЗАСТРАХОВАНИЯ без негово съгласие.
·         К2 - отнемане на застраховано имущество от мястото на застраховане чрез използване на сила или заплашване.
·         
К3 - кражба чрез взлом или грабеж на пари, съхранявани в каси или трезори.
 
КЛАУЗА «З» -  ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
Земетресението представлява вертикални или хоризонтални разтърсвания на земната повърхност или разломявания от внезапни естествени размествания на земната кора или земните недра. Франшиз на ЗАСТРАХОВАНИЯ - 2 % от Застрахователната сума.

КЛАУЗА «Р» - РАЗХОДИ
Покриват се целесъобразно направените разходи в размер до 5 % от общата застрахователна сума за ограничаване и ликвидиране последиците от застрахователно събитие, вкл. разходите за транспортиране и разчистване на остатъци от унищожено застраховано имущество, дори ако усилията на ЗАСТРАХОВАНИЯ са били безуспешни.
 
КЛАУЗА «О» - ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ
По този риск се покрива отговорността за вреди на трети лица, причинени от застрахования в резултат от или вследствие на настъпване на риск, покрит по условията на застраховка на имуществото и в срока на нейното действие.

КЛАУЗА “Ж” – ЗЛОПОЛУКА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДОМАКИНСТВОТО
По тази клауза се застраховат физически лица, живеещи в едно домакинство на адреса, посочен в полицата като “адрес на застрахованото имущество” и имащи там постоянно/ настоящо местожителство. Домакинство са лицата без оглед на родствена връзка помежду им, живеещи заедно в обособени жилищни помещения и имащи общ бюджет. Покрити рискове:

· смърт вследствие злополука – застрахователят изплаща застрахователната сума на законните наследници и/или ползващото лице; За този риск не се застраховат малолетни лица, както и лица, поставени под п ълно запрещение.

·  трайна загуба на работоспособност вследствие злополука – застрахователят изплаща застрахования такъв процент от застрахователната сума, какъвто е процентът на трайна загуба на работоспособност, определен от ТЕЛК/НЕЛК (Териториална/Национална експертна лекарска комисия).
 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ
При настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на застраховката, Застрахованият е длъжен:
  • да уведоми незабавно всички компетентни, според вида на застрахователното събитие, държавни органи (МВР, службите за противопожарна и аварийна безопасност и или др.), да изпълни всички свои задължения, посочени в Общите условия на застраховката, и другите нормативни актове, както и да изиска издаване на съответните документи, удостоверяващи събитието.
  • да уведоми и в писмен вид ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД, но не по-късно от 3 (три) работни дни от узнаване на събитието, като запази увреденото имущество за оглед. При кражба, грабеж или злоумишлен палеж този срок е 24 часа.
  • да вземе всички необходими мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите по застрахованото имущество.
  
ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
Застрахователят изплаща дължимото обезщетение в срок от 15 работни дни след представяне на всички изискани от застрахователя документи.
 
По застраховка „Сигурен дом“ се прилагат Общите условия по застраховката, приети с решение на Съвета на директорите на ЗАД „Асет Иншурънс“ АД, в сила от 25.04.2016 г.

Клонове в страната

Тук можете да намерите нашите офиси в страната

map
© Асет Иншурънс ЗАД. Всички права запазени.
София, ул. Шар планина №35, E-mail: office@assetins.bg
Тел.: +359 2 904 77 00, +359 2 904 77 55, Факс: +359 2 904 77 11

дизайн и програмиране: УебДизайн