ВАШИТЕ ПРАВА

В качеството си на ползвател на застрахователна услуга можете да подавате жалби срещу всяко действие/бездействие на Застрахователя. Жалбата се адресира до Застрахователя, като в същата изрично се посочва подател и номер на полицата/номер на щетата, по която се подава. Застрахователят регистрира всяка постъпила жалба в регистър „Жалби“ с входящ номер и дата на постъпване. По всяка отделна жалба, Застрахователят е длъжен да се произнесе в срок до един месец от постъпването й.

Можете да се запознаете с Вътрешните правила за организацията на дейността по уреждане на застрахователни претенции на ЗАД „Асет Иншурънс” АД на интернет адрес: http://www.assetins.bg.

Всеки ползвател на застрахователни услуги има възможност да подава жалби срещу Застрахователя пред Комисия по финансов надзор, която отговаря за надзора върху застрахователната дейност, на следния адрес: София 1000, ул. "Будапеща" № 16, както и пред други държавни органи. На разположение на ползвателите на застрахователни услуги са и всички форми за извънсъдебно разглеждане на спорове в Република България.

В случай на неразрешен спор със Застрахователя всеки потребител на застрахователни услуги може да се обърне и към Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество чрез подаване на заявление в писмена форма до Комисията за защита на потребителите (www.kzp.bg) на следните адреси: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 588; e-mail: adr.ins@kzp.bg.

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО УРЕЖДАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕТЕНЦИИ НА ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тези Вътрешни правила се урежда дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

Чл. 2. (1) Застрахованите лица, техните законни представители или упълномощените от тях лица са длъжни да уведомят застрахователя за настъпване на застрахователно събитие в 3-дневен срок, а при застраховки срещу рисковете от кражба или грабеж – в срок от24 часа от узнаването, освен ако в застрахователния договор е предвиден по-дълъг срок, при спазване разпоредбите на чл. 206, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за застраховането(КЗ).

(2) При видовете застраховки „Гражданска отговорност“ лицата по ал. 1 са длъжни в 7-дневен срок от узнаването да уведомят застрахователя за обстоятелствата, които биха могли да доведат до възникване на гражданска отговорност, съгласно чл. 224, ал. 1 от КЗ.

            Чл. 3. (1) Уведомяването се извършва по реда, начина и в сроковете, съгласно тези правила и КЗ.

            (2) Уведомяването може да се извърши чрез: пощенска услуга, електронна поща, факс,телефон, писмено на място в офис на застрахователя или упълномощено от него лице за уреждане на претенции.

            (3) В случаите на уведомяване по телефона застрахователят е длъжен да съхранява информацията по уведомяването по начин позволяващ възпроизвеждането й. В този случай застрахованият е длъжен да уведоми застрахователя писмено в 3-дневен срок от извършване на телефонното уведомление.

            (4) Уведомяването по електронна поща се извършва на специална електронна поща, поддържана от застрахователя, която изпраща потвърждение на електронната поща на подателя за полученото уведомление.

 

ПРЕДЯВЯВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ

Чл. 4. Застрахователните претенции се завеждат по реда и в сроковете, предвидени в тези правила пред застрахователя.

Чл. 5. Застрахователят завежда всяка претенция в отделен регистър за съответния вид застраховка и се образува преписка по щета.

Чл. 6. При завеждането на претенцията, на потребителя на застрахователни услуги се предоставя уникален номер, с който се удостоверява всяка заведена претенция.

Чл. 7. Ако служителят, приемащ претенцията, установи че е налице основание да се откаже плащане: например поради това, че лицето, предявило претенцията не е активно легитимирано; застрахователният договор не е в сила към датата на събитието; не е настъпил покрит риск или е налице изключение от покритието или е налице друго основание за отказ, той е длъжен да уведоми за това лицето, но няма право да откаже завеждане на претенцията в специалния регистър.

СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ОСНОВАНИЕТО И РАЗМЕРА НА ПРЕТЕНЦИИТЕ

Чл. 8. Доказването на настъпване на застрахователно събитие и размера на вредите е задължение на потребителя на застрахователни услуги. За изпълнението му потребителят на застрахователни услуги е длъжен:

Чл. 9. Застрахователят уведомява потребителя на застрахователни услуги за допълнителните доказателства (които не са били предвидени в застрахователния договор при сключването му, но са пряко свързани със събитието и са необходими за установяване на основанието и размера на неговата претенция) в сроковете по чл. 105, ал. 3 или ал. 4 от КЗ.

Чл. 10. Не се допуска изискване на доказателства, с които потребителят на застрахователната услуга не може да се снабди поради съществуващи нормативни пречки или поради липсата на правна възможност за осигуряването им, както и на такива, за които може да бъде направена благоразумна преценка, че нямат съществено значение за установяване на основанието и размера на претенцията и целят необосновано забавяне и удължаване на процедурата по уреждане на претенцията.

Чл. 11. Служителите на застрахователя са длъжни да разяснят на потребителя на застрахователни услуги правата му по чл. 106 от КЗ, във връзка с установяването на застрахователно събитие и претърпените вреди (право на информация и получаване на документи от органите на Министерството на вътрешните работи, разследващите органи, другите държавни органи, съдилищата и прокуратурата, личния лекар,лечебните и здравните заведения и лицата, които имат право да удостоверяват настъпването на обстоятелства и др.) и да им оказват съдействие за получаването на тази информация и документи.

Чл. 12. Представянето на доказателства (включително допълнителните такива) се удостоверява с подпис на служител на застрахователя върху опис, приложен към преписката по щетата, с изрично отбелязване на датата на постъпване на съответното доказателство.

 

ОЦЕНКА НА ПРИЧИНЕНИТЕ ВРЕДИ. ЗМК. ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА

НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА

Чл. 13. (1) Установяване на основанието на застрахователното събитие и на размера на обезщетението, се извършва от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор, който определя председателя на комисията, състояща се от 3-ма представители на застрахователя, както следва:

 1. служител с юридическо образование,по предложение на директора на дирекция „Административно-правна”,
 2.  служител на дирекция „Ликвидация”, по предложение на директора на дирекция „Ликвидация”,
 3. вещо лице в съответната област по предложение на директорите на дирекция „Административно-правна” и на дирекция „Ликвидация”, определено от изпълнителния директор.

(2) При извършване на оглед на увреденото имущество в комисията по ал. 1 може да участва и потребителят на застрахователни услуги (или надлежно упълномощен негов представител). Застрахователят го уведомява предварително за всеки отделен случай на упражняване на правото му по изречение първо. В случай на необходимост, се извършват последващи огледи, с цел установяване на вредите.

(3) По предявени претенции за настъпил застрахователен риск, несвързан с щети на имущество или телесно увреждане, се извършва само проверка на документи, удостоверяващи причинените вреди.

(4) По свой почин Съветът на директорите може да утвърди списък с вещи лица за целите на настоящите правила.

            Чл. 14. (1) Констатираните щети се описват в Опис-заключение на щетите в три екземпляра - първият се прилага към образуваната преписка по щета, вторият се предава на потребителя на застрахователни услуги , а третият - на вещото лице. Опис-заключението се подписва от всички членове на комисията.

(2) За извършване на оценката, ако това е необходимо, се ползват и други специалисти като вещи лица.

Чл. 15. (1) По претенции за изплащане на обезщетение за неимуществени вреди и свързаните с тях разходи по застраховки "Злополука" и задължителна застраховка "Гражданска отговорност” на автомобилистите, установяването на вредите се извършва от Застрахователна Медицинска Комисия /ЗМК/, състояща се от представител на застрахователя, юрист и лекар, определени със заповед на изпълнителния директор, който определя председателя на комисията.

(2)               При определяне на травматичните увреждания се анализират представените медицински документи и възможностите за влошаване на здравословното състояние на пострадалия.

(3)              ЗМК заседава ежеседмично, като за всяко свое заседание съставя протокол, съдържащ най-малко следните данни:

(4) Протоколът по ал. 3 се съставя в три екземпляра - първият се прилага към образуваната преписка по щета, вторият се предава на потребителя на застрахователни услуги, а третият - на лекаря.

 

Чл. 15а За определяне размера на застрахователното обезщетение се използват следните принципи и се вземат предвид следните фактори:

 1. в случаите на неимуществени вреди:

а) справедливост;

б) съдебна практика;

в) практика на застрахователя;

г) степента на увреждането;

д) обстоятелствата по механизма на причиняването на уврежданията;

е) възможността за ексцес;

ж) шансът за възстановяване на пострадалите лица;

з) причинените болки и страдания;

и) възрастта, семейното и общественото положение;

а) действително причинените вреди към датата на причиняване на вредите;

б) направените разходи по надлежно издадени фактури;

в) експертната оценка;

г) възможността за възстановяване в натура;

д) разходите, направени от застрахования с дължима грижа за опазване на увреденото имущество, според предвиденото в застрахователния договор;

е) настъпилото овехтяване на съответното имущество;

з) адекватност на застрахователното покритие спрямо действителната стойност на застрахованото имущество (чл. 208, ал. 4 от КЗ);

 

Чл. 15б (1) Определянето на размера на обезщетението се извършва от органите по чл. 13, ал. 1 и по чл. 15, ал. 1 при спазване на следната процедура:

(2) Размерът на обезщетението по претенции за имуществени вреди по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, се определя съгласно методиката на Наредба № 24 от 8 март 2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства.

(3) Претенциите за обезщетяване на имуществени вреди, свързани с неимуществените вреди, изразяващи се в направени разходи по лечението на увреденото лице, като лекарства, медикаменти, медицинско обслужване и други, се разглеждат в една преписка с претенциите за неимуществени вреди.

 

 

ОКОМПЛЕКТОВАНЕ НА ПРЕПИСКИТЕ

 

Чл. 16. Всяка преписка по щета се окомплектова с:

 1. опис с отбелязване на всички поискани от застрахователя и представени от потребителя на застрахователни услуги документи, датата на поискването им, датата на представянето им и подпис на лицата;
 2.  документите, представени от потребителя на застрахователни услуги ;
 3.  опис-заключенията на комисията, извършила оглед на вредите и на други експерти и вещи лица, респективно протоколите от заседанията на ЗМК;
 4.  сравнителни експертизи и изчисления на размера на вредите;
 5.  документи и становища, получени от компетентните органи по случая;
 6.  доклад с предложение за размера на застрахователното обезщетение или с предложение за отказ за изплащане на такова.

Чл. 17. При изготвяне на доклада по чл. 16, т. 6 от настоящите правила, компетентният служител на застрахователя е длъжен да се убеди, че претенцията е доказана по основание и размер, а именно че:

 1.  застрахователният договор е в сила към датата на събитието и са платени всички дължими премии;
 2.  застрахователното събитие представлява покрит риск по договора и няма основание да се приложат изключения;
 3.  няма нарушение на задължения по договора от страна на потребителя на застрахователни услуги, които са основание за отказ за плащане на застрахователно обезщетение;
 4.  всички вреди, вследствие застрахователното събитие са описани, оценени и подлежат на обезщетяване
 5. всичкинеобходими документи за установяване на основанието и размера на претенцията са представени по преписката по щетата.

 

ОТКАЗ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Чл. 18. Отказ за плащане на застрахователно обезщетение се постановява при наличие на едно или повече от следните обстоятелства:

 1.  застрахователният договор не е бил в сила към датата на събитието;
 2.  застрахователното събитие не представлява покрит риск по договора или се дължи на изключен риск;
 3.  налице е съществено нарушение на задължения по договора от страна на застрахования, което е предвидено в застрахователния договор като основание за отказ за плащане на или застрахователно обезщетение;
 4.  потребителят на застрахователни услуги е отказал да предостави документи, необходими за установяване на основанието и/или размера на претенцията ;
 5.  потребителят на застрахователни услуги е представил документи с невярно съдържание, неистински, подправени или фалшиви документи или по друг начин се е опитал да заблуди или измами застрахователя.
 6.  Претендиращият заплащане на застрахователно обезщетение не е активно легитимиран /правоимащо лице/ да получи застрахователно обезщетение.
 7.  Налице е изтекла погасителна давност към датата на произнасяне по претенцията.
 8.  Плащането е в нарушение на законодателството или на други условия по застрахователния договор.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 19. (1) Изплащането на застрахователни обезщетения се извършва в 15-дневен срок от представянето на всички доказателства по чл. 105 от КЗ.

(2) Изплащането на застрахователно обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ се извършва в тримесечен срок от предявяването на претенцията за застрахователно обезщетение..

            Чл. 20. Когато се установи, че не е налице основание за плащане на застрахователно обезщетение или че размерът на обезщетението е по-малък от размера, претендиран от увреденото лице, или че основанието и размерът на обезщетението не е било напълно установено, застрахователят е длъжен да даде писмено мотивирано становище на увреденото лицев сроковете по чл. 19.

Чл. 21. Когато няма основание за отказ за плащане на застрахователно обезщетение, но определени обстоятелства не са били установени, застрахователят е длъжен да ги посочи заедно с доказателствените средства за тяхното установяване при спазване разпоредбите на настоящите Вътрешни правила.

Чл. 22. Окомплектованата преписка се изпраща на компетентния орган, за да се произнесе по нея. При вземане на решение за плащане на застрахователно обезщетение, компетентният орган предава цялата преписка на счетоводството (счетоводния отдел на дружеството) за извършване на плащането. Плащането се извършва на каса или по банков път като начина на плащане се избира от застрахования.

Чл. 23. След извършване на плащането, счетоводството отразява датата и счетоводния документ на двата оригинала на доклада, като задържа единия от тях, а другия остава към преписката по щетата. Счетоводството изпраща преписката по щетата на дирекция „Ликвидация” за съхранение и архивиране.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ

Чл. 24. Жалби от потребители на застрахователни услуги се приемат в деловодството на дружеството, като върху тях задължително се поставя входящ номер и дата. Жалби, постъпили при агенти или териториални поделения на дружеството, както и при застрахователни брокери, се препращат незабавно по факс в Централно управление на дружеството.

Чл. 25. Жалбите се разпределят за разглеждане от изпълнителния директор. Отговорите по жалбите се съгласуват с юрист.

Чл. 26. Писменият отговор на жалбата се разглежда и подписва от изпълнителния директор или упълномощено от него лице - служител на дружеството, при спазване на ограничения, предвидени в устава на дружеството.

СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ТЕЗИ

ПРАВИЛА

Чл. 27. Регистрирането на претенция се извършва незабавно при приемането й.

Чл. 28. Изготвянето на Доклад по щетата се извършва до 5 дни от окомплектоването на щетата с всички необходими документи. Председателят на комисията по чл. 13, съответно по чл. 15, внася доклада в Съвета на директорите.

Чл. 29. (1) Докладът по предходния член се утвърждава или връща за преработване до два дни от представянето му от член на Съвета на директорите, ако размерът на застрахователното обезщетение не надхвърля 10 000 (десет хиляди) лева, съответно от двама членове на Съвета на директорите, ако размерът на застрахователното обезщетение е над 10 000 (десет хиляди) лева. Преработеният доклад се представя на компетентния орган за утвърждаване в срок до два дни от връщането му.

(2) Организацията, разпределението и съгласуването на работата по предходната алинея се извършва от изпълнителния директор.

Чл. 30. Писмо за отказ се изготвя, съгласува и изпраща до три дни от предоставянето на доклад с предложение за отказ.

Чл. 31. Счетоводството плаща по банков път или предава за плащане на каса на обезщетението в рамките на 5 дни от предоставянето на преписка с утвърден доклад.

Чл. 32. Отговори на жалби се изпращат в рамките на 1 (един) месец от входирането им в деловодството.

 

КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА ПО УРЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ

Чл. 33. (1) Контролът върху дейността по уреждане на претенции се извършва от Ръководителя на служба „Вътрешен контрол” по реда на Правилника за организацията и дейността на службата за вътрешен контрол чрез :

 1.  планови проверки
 2.  проверки по жалби и сигнали на потребители на застраховки;
 3.  проверки за спазването на този правилник при извършване на ликвидационната дейност - изцяло или с представителни извадки.

(2) Когато представителна извадка по т. 3 на предходната алинея покаже нарушения, се извършва пълна проверка.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБРАТНА ВРЪЗКА И ИЗСЛЕДВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА КЛИЕНТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА ПО УРЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ

Чл. 34. Ръководителят на службата за вътрешен контрол е длъжен да направи необходимото за получаване на обратна информация от клиенти, на които са били платени обезщетения и суми. Информацията се събира чрез застрахователните агенти и брокери и директно от клиентите. Формите и начините за събиране на информацията за обратна връзка от потребителите на застрахователни услуги се утвърждават със заповед на изпълнителния директор по предложение на ръководителя на службата за вътрешен контрол.

Чл. 35. На всеки три месеца директорът е длъжен да обобщава събраната информация и да представя доклад до Съвета на директорите.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящите правила могат да бъдат изменяни по реда на приемането им с решение на Съвета на директорите на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД.

§2. Настоящите правила са приети с решение на Съвета на директорите от 25.06.2013 година и са изменени и допълнени с решение на Съвета на директорите от 14.01.2014 г.

§3. За неуредените в тези Правила въпроси и положения се прилагат съответните разпоредби на действащите нормативни и устройствени актове.

§4. Компетентен орган да се произнася по предявените претенции на потребителите на застрахователни услуги е Съветът на директорите. Съветът на директорите може да възложи на лица или звена в структурата на застрахователя това свое правомощие, при спазване на ограничения, предвидени в устава на дружеството и правилата за работа на Съвета на директорите.

 


Клонове в страната

Тук можете да намерите нашите офиси в страната

map
© Асет Иншурънс ЗАД. Всички права запазени.
София, бул. "Тодор Александров" №81-83, E-mail: office@assetins.bg
Тел.: +359 2 904 77 00, +359 2 904 77 55, Факс: +359 2 904 77 11

дизайн и програмиране: УебДизайн