Гражданска отговорност на автомобилистите

КАСКО

Злополука на местата

Правила за уреждане на претенции по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите


I. Общи положения
 1. Настоящите правила уреждат процедурите, по които ЗАД “Асет Иншурънс” АД приема уведомления и регистрира претенции при настъпване на застрахователни събития, извършва оглед на пострадалите обекти, определя размера на обезщетенията, извършва одобрения и разплащания с потребителите на застрахователни услуги, както и реда за разглеждане на постъпили молби и жалби.
II. Уведомяване и регистрация при настъпване на застрахователно събитие
 1. При настъпване на застрахователно събитие покрито по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите, Застрахованият уведомява веднага, след узнаване за неговото настъпване по следния начин:
  • на дежурните телефони на обслужващия Кол  център;
  • писмено пред Застрахователя в 7-дневен срок от деня на настъпването на застрахователното събитие или неговото узнаване.
Уведомяването се приема за извършено и ако то е извършено от Увреденото лице.
 1. Застрахователят/Кол центъра на ЗАД „Асет Иншурънс“ АД, приема уведомлението/обаждането на Застрахования или Увреденото лице, след което  попълва данните в регистър-дневник;
  • При уведомяване от Застрахования, се регистрира Уведомление в специализиран софтуер.
  • При уведомяване от Увреденото лице, се регистрира Уведомление и претенция за обезщетение по настъпилото застрахователно събитие.


А.  Имуществени претенции свързани с увреждане на МПС
 1. Писменото уведомяване на Застрахователя става, чрез предявяване на претенция за изплащане на застрахователно обезщетение от страна на Увреденото лице или негов представител, което се прави с попълването на бланка образец „Уведомление-Претенция”.
 2. Застрахователят информира Увреденото лице или неговия представител за необходимостта от представяне на първични документи, с които да се заяви претенция за изплащане на застрахователно обезщетение и удостовери настъпилото застрахователно събитие, както следва:
  • свидетелство за регистрация на МПС част II - копие и оригинал за сверяване, придружен с валидно удостоверение за техническа изправност /ГТП – годишен технически преглед/, към датата на застрахователното събитие;
  • всички документи удостоверяващи настъпилото застрахователно събитие в оригинал - протокол за ПТП, констативен протокол или удостоверение, изготвено от органите на МВР - Пътна полиция, следствие, прокуратура или двустранен констативен протокол;
  • свидетелство за управление на МПС и контролен талон или акт за административно нарушение на водача, управлявал МПС при настъпване на застрахователното събитие;
  • писмено удостоверение за резултатите от взета на водача кръвна проба за алкохол, ако в протокола за ПТП е отбелязано, че такава е взета.
 3. Представянето на всички документи, изисквани от Застрахователя се извършва само ако няма правни или нормативни пречки за това.
 4. Първоначалните и/или допълнителни доказателства, които се представят в дружеството се регистрират с входящ номер и дата.
 5. Допълнителни документи се изискват писмено в случай, че необходимостта от тях не е било възможно да бъде предвидена към датата на завеждане на претенцията в срок до 45 дни от датата на представяне на доказателствата, изискани при завеждане на щетата съгласно изискванията на чл. 105, ал. 4 от Кодекса за застраховането.

Б.  Имуществени претенции различни от увреждане на МПС
 1. Писменото уведомяване на Застрахователя става, чрез предявяване на претенция за изплащане на застрахователно обезщетение от страна на Увреденото лице или негов представител, което се прави с попълването на бланка образец „Уведомление-Претенция”.
 2. Застрахователят информира Увреденото лице или неговия представител за необходимостта от представяне на първични документи, с които да се заяви претенция за изплащане на застрахователно обезщетение и удостовери настъпилото застрахователно събитие, както следва:
  • всички документи удостоверяващи настъпилото застрахователно събитие в оригинал - протокол за ПТП, констативен протокол или удостоверение, изготвено от органите на МВР - Пътна полиция, следствие, прокуратура или двустранен констативен протокол;
  • документ, който удостоверява собствеността на увреденото имущество
  • свидетелство за управление на МПС и контролен талон или акт за административно нарушение на водача, управлявал МПС при настъпване на застрахователното събитие (в случаите, когато уведомлението е постъпило от Застрахования);
  • писмено удостоверение за резултатите от взета на водача кръвна проба за алкохол, ако в протокола за ПТП е отбелязано, че такава е взета (в случаите, когато уведомлението е постъпило от Застрахования).
 3. Представянето на всички документи, изисквани от Застрахователя се извършва само ако няма правни или нормативни пречки за това.
 4. Първоначалните и/или допълнителни доказателства, които се представят в дружеството се регистрират с входящ номер и дата.
 5. Допълнителни документи се изискват писмено в случай, че необходимостта от тях не е било възможно да бъде предвидена към датата на завеждане на претенцията в срок до 45 дни от датата на представяне на доказателствата, изискани при завеждане на щетата съгласно изискванията на чл. 105, ал. 4 от Кодекса за застраховането.

В.  Неимуществени претенции по застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите
 1. Писменото уведомяване на Застрахователя става, чрез предявяване на претенция за изплащане на застрахователно обезщетение от страна на Увреденото лице или негов представител, което се прави с попълването на бланка образец „Уведомление-Претенция”.
 2. Застрахователят информира Увреденото лице или неговия представител за необходимостта от представяне на първични документи, с които да се заяви претенция за изплащане на застрахователно обезщетение и удостовери настъпилото застрахователно събитие, както следва:
  • оригинал на протокол за пътнотранспортно произшествие, констативният протокол или удостоверение (служебна бележка), изготвени от органите на Министерството на вътрешните работи;
  • оригинал или заверен препис на влязло в сила наказателно постановление или удостоверение за влязло в сила наказателно постановление, издадено от органите на Министерството на вътрешните работи;
  • оригинал или заверен препис на влязла в сила присъда с мотиви, а в случаите на съдебно одобрено споразумение - материалите от следственото дело, заверените копия на обвинителен акт, протоколите за разпит на свидетели, експертизи;
  • медицински и други документи - експертизи, медицински бележки, удостоверения, епикризи, анамнези, протоколи от ЛКК или ТЕЛК, болнични листове, рентгенови снимки и др., доказващи настъпването на телесни повреди, вследствие на пътнотранспортното произшествие;
  • автотехническа експертиза, изготвена от вещо лице/експерт към следствието или съда;
  • доказателства относно спазването от Увреденото лице на изискванията на Закона за движение по пътищата като участник в настъпилото застрахователно събитие;
  • при смъртен случай: препис-извлечение от смъртния акт, копие от удостоверението за наследници на починалия, и ако е възможно повече информация за отношенията между починалия и неговите наследниците преди настъпване на смъртта;
  • в случай, че Увреденото лице е непълнолетно или е поставено под запрещение/попечителство - документи относно неговите законни представители - родители, настойници, попечители;
  • в случай на претенция за изплащане на обезщетение за имуществени вреди вследствие телесно увреждане или смърт - първични счетоводни документи за направените имуществени разходи, както и доказателства, че същите са в причинно-следствена връзка с ПТП;
  • изпълнителен лист - в оригинал в случаите, когато има издаден такъв в полза на Пострадалото лице
 3. Представянето на всички документи, изисквани от Застрахователя се извършва само ако няма правни или нормативни пречки за това.
 4. Първоначалните и/или допълнителни доказателства, които се представят в дружеството се регистрират с входящ номер и дата.
 5. Допълнителни документи се изискват писмено в случай, че необходимостта от тях не е било възможно да бъде предвидена към датата на завеждане на претенцията в срок до 45 дни от датата на представяне на доказателствата, изискани при завеждане на щетата съгласно изискванията на чл. 105, ал. 4 от Кодекса за застраховането.

IV. Извършване на оглед
А.  Имуществени претенции свързани с увреждане на МПС
 1. След регистриране на щета в информационната система, се извършва оглед, заснемане на увредените детайли и описание на уврежданията на пострадалото МПС, като на огледа присъстват представител на Застрахователя и Застрахования или негов представител.
 2. При огледа се сверява номера на шасито (рамата) на МПС със записаните данни в свидетелството за регистрация или друг документ за собственост.
 3. При огледа се изготвят необходимият брой снимки на увредения автомобил, така че да се придобие цялостна информация за увреждането му.
 4. Представител на Застрахователя попълва всички необходими реквизити в бланка „Опис на претенция на МПС“ и уврежданията на увреденото МПС. Описа на увредените части, детайли, възли или агрегати, съдържа и начина за възстановяването - ремонт в зависимост от увреждането или подмяна с нови.
 5. Всяко увреждане подлежащо на възстановяване се описва със степени, които се определят и се вписват в  „Опис на претенция на МПС”.
 6. При тотални щети, причинени от пожар в описа на щетата се описват запазените части, детайли, възли или агрегати.
 7. При наличие на липсващи детайли, възли или агрегати в описа на щетата същите се описват като липси.
 8. След приключване на огледа, върху описа се отбелязва датата и всеки един от присъстващите на огледа потвърждава съгласието си с подпис.
 9. „Опис на претенция на МПС“ се попълва/разпечатва/ в два екземпляра, като единият екземпляр   остава за Застрахователя, вторият се дава на Застрахования или негов представител.
 10. Ако по време на оглед се установи, че за някои повреди е необходимо предварително разглобяване на отделни части (по двигателя, скоростната кутия, диференциал, ходовата част и др.), което при първия оглед не може да бъде осъществено, за тези повреди се допуска провеждането на допълнителен оглед. За тази цел в края на описа следва да се направи пояснение, в което да се отрази кои детайли или агрегати подлежат на допълнителен оглед или необходимостта от такъв.
Б.  Имуществени претенции различни от увреждане на МПС
 1. След регистриране на щета в информационната система, се извършва оглед, заснемане и описание на уврежданията на имуществото, което е пострадало. На огледа присъстват представител на Застрахователя и Застрахования или негов представител.
 2. Вещите лица, необходими за извършване на огледа, се осигуряват от Застрахователя и за негова сметка. При несъгласие от страна на Застрахования с резултатите и заключенията на вещите лица, той от свое име и за своя сметка назначава второ вещо лице. При съществени разлики в двете оценки се назначава трето вещо лице - арбитър, одобрено и от двете страни. Разходите за вещото лице – арбитър се поделят поравно между Застрахования и Застрахователя. Оценката на вещото лице - арбитър е окончателна и следва да бъде приета от двете страни.
 
V. Определяне размера на застрахователното обезщетение
А.  Имуществени претенции свързани с увреждане на МПС
 1. Определянето на застрахователното обезщетение се извършва съгласно „Методика за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства по задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите“, представляваща Приложение № 1 към Наредба № 24 от 08.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и съобразно Приложения №2, 3, 4, 5 и 6 към Наредбата.
 2. При изчисляване на обезщетението по експертна оценка, Застрахователят може да изчисли уврежданията по собствена методика, като се съобразява с  „Методика за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства по задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите“ съгласно  Наредба № 24 от 08.03.2006 г.  
 3. Когато стойността на разходите за необходимия ремонт надвишава 70% от действителната стойност на МПС към датата на събитието, щетата се приема за тотална.
 4. При тотална щета, съгласно чл. 193, ал. 3 от Кодекса за застраховане, Застрахователя изисква от Застрахования доказателства за прекратяване на регистрацията на моторното превозно средство.
Б.  Имуществени претенции различни от увреждане на МПС
 1. Определянето на обезщетение по претенции за обезщетяване на имуществени вреди различни от увреждане на МПС, се извършва от съответните структурни звена на Централно управление на дружеството. При разглеждане на преписките се привлича експерт /вещо лице/, което е специалист по съответния вид имущество и което следва да представи експертно становище за причините за настъпване на застрахователното събитие /когато същите не са изцяло изяснени от компетентните държавни органи/ и размера на вредите.
 2. За определяне на обезщетението по претенции за обезщетяване на имуществени вреди различни от увреждане на МПС се прилагат действащите в дружеството методики за оценка на вреди по съответния вид имущество.
В.  Неимуществени претенции по застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите
 1. След приемане на всички представени документи и надлежно попълнено уведомление, преписката по щетата се обработва от Експерт ликвидатор.
 2. Размерът на застрахователните обезщетения за нанесени неимуществени и имуществени вреди, вследствие телесни увреждания или смърт се определя от ЗЕК, като размерът на обезщетението зависи от:
  • при телесни увреждания - от характера и степента на уврежданията, както и от наличие на съпричиняване от страна на Пострадалото лице;
  • при смърт - от наличие на съпричиняване от страна на починалия, отношенията между починалия и наследниците, предявили претенции за нанесени неимуществени и имуществени вреди.
VI. Одобрение и изплащане на застрахователно обезщетение. Давностен срок
10
 1. Срокът за изплащане на застрахователно обезщетение е до 15 дни считано от датата на представяне на последния писмено изискан и предоставен документ, но не по-късно от 3 месеца от датата на предявяване на претенцията.
 2. Право за получаване на обезщетение по застраховка “Гражданска отговорност“ на автомобилистите се погасяват с изтичането на 5 (пет) години от настъпване на застрахователното събитие.         
VII. Регресни права на Застрахователя
 1. След изплащане на застрахователно обезщетение, Застрахователят встъпва в правата на увредения срещу причинителя на вредата при условията и реда на закона.
 2. Личен регресен иск срещу виновен водач, застрахован в ЗАД „Асет Иншурънс“ АД се предявява в случаите, когато същият:
  • е неправоспособен или не притежава необходимата категория за управление на съответното МПС или ППС;
  • е управлявал МПС след употреба на алкохол над законоустановената норма и/или други упойващи вещества, или е отказал да се подложи на проверка за алкохол и/или други упойващи вещества;
  • не е спрял и не е взел мерки за отстраняване на възникнала по време на движение повреда или неизправност в МПС, която застрашава безопасността на движението, и ПТП е възникнало в резултат на това;
  • е напуснал мястото на ПТП, без да изчака органите на МВР- Пътна полиция, но впоследствие е наказан за това ПТП с акт и наказателно постановление;
  • е причинил увреждането умишлено.
VIII. Ред за обжалване.
 1. В случай на отказ за изплащане на застрахователно обезщетение или определяне на обезщетение, различно по размер от претендираното, Застрахователят изпраща мотивиран отговор до Увреденото лице.
 2. Пострадалото или ползващото лице може да обжалва отказа за изплащане на обезщетение или неговия размер пред Застрахователя.
  • Обжалване на решението на Застрахователя се осъществява от заинтересованото лице с писмено възражение, като същото се разглежда в Централно Управление на Застрахователя.
  • Писменото възражение се депозира в Централно Управление на Застрахователя на адрес гр. София; ул.“Осогово“ № 38-40, ЗАД „Асет Иншурънс“АД, като в същото се посочва и номера на щетата, по която е изготвено съответното възражение. Застрахователят регистрира в деловодството с входящ номер и дата постъпилото възражение. Жалбоподателят, може да приложи към съответното възражение допълнителни писмени доказателства или документи, които са свързани със застрахователното събитие.
 3. По всяка отделна подадена молба/възражение Застрахователя се произнася в срок не по-късно от тридесет дни от постъпването им.
 4. Възражения и молби, подадени повторно по въпрос, по който има взето решение, не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнението на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

Клонове в страната

Тук можете да намерите нашите офиси в страната

map
© Асет Иншурънс ЗАД. Всички права запазени.
София, бул. "Тодор Александров" №81-83, E-mail: office@assetins.bg
Тел.: +359 2 904 77 00, +359 2 904 77 55, Факс: +359 2 904 77 11

дизайн и програмиране: УебДизайн