Гражданска отговорност на автомобилистите

КАСКО

Злополука на местата

Правила за уреждане на претенции по застраховка „КАСКО“ на МПС
 
 
Общи положения
 1. Настоящите правила уреждат процедурите, по които ЗАД “Асет Иншурънс” АД приема уведомления и регистрира претенции при настъпване на застрахователни събития, извършва оглед на пострадалите обекти, определя размера на обезщетенията, извършва одобрения и разплащания с потребителите на застрахователни услуги, както и реда за разглеждане на постъпили молби и жалби.
 
Уведомяване и регистрация при настъпване на застрахователно събитие
 
 1. При настъпване на застрахователно събитие покрито от застраховка „Каско” на МПС, Застрахованият е длъжен веднага да обяви събитието пред Застрахователя на дежурните телефони (посочени в застрахователната полица или Общите Условия), както и писмено пред Застрахователя в следните срокове:
  • за рисковете Кражба или Грабеж на цяло МПС и Умишлен палеж на МПС не по-късно от 24 часа след настъпване на събитието или неговото узнаване;
  • за останалите застрахователни случаи - до 3 /три/ работни дни след настъпване на събитието или датата на неговото узнаване.
 2. Застрахователят/Кол центъра на ЗАД „Асет Иншурънс“ АД, приема уведомлението/обаждането на Застрахования или негов представител, след което  попълва данните в регистър-дневник;
 3. Писменото уведомяване на Застрахователя става, чрез предявяване на претенция за изплащане на застрахователно обезщетение от страна на Застрахования, което се прави с попълването на бланка образец „Уведомление-Претенция”. Застрахователят не може да откаже приемането на предявена писмена претенция в свободна форма за изплащане на застрахователно обезщетение от страна на Застрахования.
 4. При завеждане на щета по застрахователно събитие Застрахованият е длъжен да представи всички изискуеми документи, които са описани в Общите и специални условия на Застрахователя и/или  описани в приетите вътрешни правила за ликвидиране на щети одобрени от дружеството. При обективна невъзможност на Застрахованият да се  снабди с някой от необходимите документи удостоверяващи настъпването на застрахователното събитие, Застрахователят може да приеме претенцията на база писмена декларация на Застрахования относно обстоятелствата по застрахователното събитие, като декларацията задължително се попълва от водача или лице което е присъствало на съответното събитие. Застрахователят приема заявление за щета по декларация на Застрахования до 2 /два/ пъти през срока на застраховката и до 3 /три/ основни детайла за всяка от тях.
 5. Необходимите първични документи са според вида на събитието и покрития риск по полицата както следва:
  • Свидетелство за регистрация на МПС част II - копие и оригинал за сверяване, придружен с валидно удостоверение за техническа изправност /ГТП – годишен технически преглед/, към датата на застрахователното събитие.
  • Свидетелство за управление на МПС на водача управлявал МПС в момента на застрахователното събитие и контролен талон удостоверяващ наличието на контролни точки или валиден акт за установено административно нарушение;
  • Копие от пълномощно на водача, даващо му правото да управлява МПС - за МПС, собственост на юридически лица.
 6. Документите (в оригинал), удостоверяващи застрахователното събитие:
  • При щети причинени от пътно-транспортно произшествие :
   • Протокол за ПТП с материални щети, или констативен протокол за ПТП с пострадали лица, или двустранен констативен протокол за ПТП (ДКП), отговарящ на действащото законодателство;
   • Писмено удостоверение за резултатите от взета на водача кръвна проба за алкохол, ако в протокола за ПТП е отбелязано, че такава е взета.
  • При пожар - служебна бележка от служба пожарна безопасност и защита на населението
  • При природни бедствия - справка от местната хидрометеорологична служба, а при невъзможност от представител на местната изпълнителна власт за метеорологичната обстановка по време на застрахователното събитие, при изрично поискване от Застрахователя;
  • При щети причинени от злоумишлени действия на трети лица – служебна бележка от РУП или ОД на МВР по местопроизшествие;
  • При Кражба или Грабеж на цяло МПС:
   • Застрахователна полица в оригнал;
   • Всички налични ключове за МПС, код карта и дистанционни за сигнално-охранителната система;
   • Документи за придобиване на МПС;
   • Свидетелство за регистрация на МПС в оригинал (част I и II);
   • Служебна бележка от РУП или ОД на МВР.
 7. Допълнителни документи се изискват писмено в случай, че необходимостта от тях не е било възможно да бъде предвидена към датата на завеждане на претенцията и в срок от 45 дни от датата на представяне на доказателствата, изискани при завеждане на щетата съгласно изискванията на чл. 105, ал. 4 от Кодекса за застраховането.
 
Извършване на оглед
 1. След регистриране на щета в информационната система, се извършва оглед, заснемане на увредените детайли и описание на уврежданията на застрахованото МПС, като на огледа присъстват представител на Застрахователя и Застрахования или негов представител.
 2. Оглед на щетите по МПС се извършва от Застрахователя или негов представител, след приемане на писмено подадено уведомление / претенция, в присъствието на Застрахования или негов представител. При необходимост - всяка от страните може да привлече експерт - вещо лице. Страните могат да се договорят за едно общо вещо лице. При несъгласие на двете вещи лица по констатациите от огледа, страните привличат трето вещо лице. Всяка страна заплаща разноските за своето вещо лице и половината от разноските за третото вещо лице. Ако вещото лице е общо, Застрахователят поема изцяло разноските му.
 3. При огледа се сверява номера на шасито (рамата) на МПС със записаните данни в свидетелството за регистрация и в застрахователната полица.
 4. При огледа се изготвят необходимия брой снимки на увредения автомобил, така че да се придобие цялостна и детайлна информация за увреждането му - четири снимки по диагонал от четирите ъгъла на МПС, снимка на номера на шасито (рамата), както и за отделни детайли и агрегати, увредени при настъпването на застрахователното събитие.
 5. Представител на Застрахователя попълва всички необходими реквизити в бланка „Опис на претенция на МПС“ и уврежданията на увреденото МПС. Описа на увредените части, детайли, възли или агрегати, съдържа и начина за възстановяването - ремонт в зависимост от увреждането или подмяна с нови.
 6. При тотални щети, причинени от пожар в описа на щетата се описват запазените части, детайли, възли или агрегати.
 7. При наличие на липсващи детайли, възли или агрегати в описа на щетата същите се описват като липси.
 8. След приключване на огледа, върху описа се отбелязва датата и всеки един от присъстващите на огледа потвърждава съгласието си с подпис.
 9. „Опис на претенция на МПС“ се попълва/разпечатва/ в два екземпляра, като единият екземпляр остава в Застрахователя, вторият се дава на Застрахования или негов представител.
 10. Ако по време на оглед се установи, че за някои повреди е необходимо предварително разглобяване на отделни части (по двигателя, скоростната кутия, диференциал, ходовата част и др.), което при първия оглед не може да бъде осъществено, за тези повреди се допуска провеждането на допълнителен оглед. За тази цел в края на описа следва да се направи пояснение, в което да се отрази кои части ще бъдат огледани при допълнителен оглед или необходимостта от такъв.
 11. Застрахованият е длъжен да избере един от възможните начините за ликвидиране на щета в зависимост от правата по застрахователната полица.
 12. Оглед на МПС може да се извърши на посочен от Застрахования адрес, когато МПС не може да се представи за оглед на собствен ход.
 13. Допълнителен оглед се извършва в случай, че е предвиден такъв при първоначалния оглед поради това, че не е имало техническа възможност да се огледат и заснемат всички повреди по МПС, или когато има постъпила молба от Застрахования или сервиза за неописани,  и/или пропуснати, видими или открити след първия оглед повреди, свързани с настъпилото застрахователно събитие за което има заведена претенция за обезщетение.
 14. Контролен оглед се извършва по искане на Застрахователя, когато има неясноти или несъответствие между описаните увредени детайли и механизма на тяхното причиняване, при изготвен некоректен първичен оглед или при искане за промяна степента на увреждане на даден детайл. Контролен оглед може да бъде извършван и на вече възстановено по щета МПС, по която предстои изплащане на обезщетение.
 
Определяне размера на застрахователното обезщетение
 
 1. След извършване на оглед на увреденото МПС, се определя размера на дължимото застрахователно обезщетение. В зависимост от годините на експлоатация на МПС (годините от датата на първа регистрация до датата на сключване на застрахователния договор) и изборът на Застрахования, се определя обезщетението, както следва:
       За МПС на възраст до три години включително към датата на влизане в сила на полицата:
 • Право на ремонт с възлагателно писмо в оторизиран сервиз;
 • Право на ремонт по приложени фактури до стойността на оторизирания сервиз за дадената марка;
 • Право на ремонт с възлагателно писмо в доверен сервиз;
 • Право на ремонт по приложени фактури до стойността на доверен сервиз
 • Обезщетение по експертна оценка.​
       За МПС на възраст над три до осем години включително към датата на влизане в сила на полицата:
 • Само за МПС от първа тарифна група /Леки автомобили и джипове (SUV, вкл. товарни), товарни с общо тегло до 3,5 т.; микробуси до 15+1/ при застрахователна стойност на МПС над 10 000/десет хиляди/ лв. и завишение на застрахователната премия с 30% клиента има право на ремонт с възлагателно писмо в оторизиран сервиз;
 • Само за МПС от първа тарифна група /Леки автомобили и джипове (SUV, вкл. товарни), товарни с общо тегло до 3,5 т.; микробуси до 15+1/ при застрахователна стойност на МПС над 10 000/десет хиляди/ лв. и завишение на застрахователната премия с 30% клиента има право на ремонт по приложени фактури до стойността на оторизирания сервиз за дадената марка;
 • Право на ремонт с възлагателно писмо в доверен сервиз;
 • Право на ремонт по приложени фактури до стойността на доверен сервиз;
 • Обезщетение по експертна оценка.
      За МПС на възраст над осем до единадесет години включително към датата на влизане в сила на полицата:
 • Право на ремонт с възлагателно писмо в доверен сервиз;
 • Право на ремонт по приложени фактури до стойността на доверения сервиз;
 • Обезщетение по експертна оценка.
      За МПС на възраст над единадесет години включително към датата на влизане в сила на полицата:
 • Само за МПС от първа тарифна група /Леки автомобили и джипове (SUV, вкл. товарни), товарни с общо тегло до 3,5 т.; микробуси до 15+1/ при застрахователна сума над 10 000/десет хиляди/ лв. и завишение от 20%, клиента има право на ремонт с възлагателно писмо за доверен сервиз или по приложени фактури до стойността на доверения сервиз;
  • Обезщетение по експертна оценка. 
 1. Основни методи за ликвидиране на застрахователни претенции:
  • По експертна оценка
  • При отстраняване на уврежданията в сервиз със сключен договор за автосервизно обслужване със ЗАД „Асет Иншурънс“ АД /доверен сервиз/, включително и в сервиза на официалния вносител на марката МПС за Република България, Застрахователят възлага ремонта на увреденото МПС, чрез издаване на възлагателно писмо до съответния сервиз. Заплащането за сервизните услуги, се извършва директно между Застрахователя и сервиза.
 • Удостоверяването за приключването на ремонт на увредено след застрахователно събитие МПС, се извършва посредством подписване на приемо-предавателен протокол между сервиза извършил ремонта и Застрахования или негов представител при получаването на МПС от ремонт.
 • По представени от Застрахования оригинални фактури за ремонт от сервиз, включително от сервиза на официалния вносител за марката МПС за Република България, след предварително съгласуване на разходите за ремонт със Застрахователя.
 • При приемане на разходно-оправдателните документи /фактури/ за извършения ремонт от страна на Застрахователя, задължително се извършва оглед след възстановяване на увреденото МПС.
 1. При наличие на подзастраховане на МПС, записано в застрахователната полица, или получено в резултат на наличие на изплатени и/или изчислени /без такива с осигурен регрес/ обезщетения, но по които не е платена допълнителна премия – дозастраховане на МПС, се прилага коефициент на редукция за подзастраховане върху застрахователното обезщетение. Коефициентът на редукция за подзастраховане е резултатът от отношението на разликата между застрахователната сума и изплатените и/или изчислени обезщетения към застрахователната сума по полицата. С получения коефициент се умножава определеното обезщетение.
  • Щети, при който застрахования обект е претърпял събитие по риск покрит от Застрахователя, и разходите за отстраняването им не надхвърлят 70% от действителната стойност  към датата на застрахователно събитие, се приемат за частични  щети.
  • Щети, при който застрахования обект е претърпял събитие по риск покрит от Застрахователя, но разходите за отстраняването им надхвърлят 70% от действителната стойност към датата на застрахователно събитие, същата се приема за Тотална загуба. Тотална загуба се доказва като:
   • По представена проформа фактура от официален или доверен сервиз, в зависимост от правата по застрахователната полица, доказваща, че при възстановяване в натура на вредите, обезщетението ще надхвърли 70% от действителната стойност на застрахованото ППС. Застрахователят си запазва правото по негова преценка да поиска оферта и на друг сервиз;
   • По изготвена експертна оценка, съгласно методика  на Застрахователя.
 2. Ако е договорено разсрочено заплащане на застрахователна премия, при настъпване на застрахователно събитие неплатените разсрочени вноски стават изискуеми и Застрахователят заплаща дължимото обезщетение, само ако Застрахованият е заплатил всички дължими вноски от застрахователната премия до края на застрахователния договор или Застрахователят удържи същите от дължимото обезщетение, а при обезщетение по-малко от размера на задължението, удържа до размера на обезщетението и Застрахования дължи остатъка от премията към деня на падежа.
 3. При настъпване на застрахователно събитие през срока на застраховката и заявяване на претенция пред Застрахователя,  сумата на „Авансов Бонус” става дължима и се заплаща от Застрахования при завеждане на претенцията.
 4. От обезщетението се приспадат сумите, които Застрахования е получил или ще получи за нанесената щета на МПС, осигурени по силата на други застрахователни правоотношения или от трети лица, нанесли щетите.
 5. При наличие на други валидни застраховки за обекта на застраховане към момента на застрахователното събитие, покриващи същия риск, Застрахователят  изплаща обезщетение в размер на такава пропорция, съразмерна на застрахователните суми на другите валидни застраховки.
 
 
Одобрение и изплащане на застрахователно обезщетение. Давностен срок
10
 1. Застрахователните обезщетения се изплащат на застрахованото лице/ползващите лица по банков път.
 2. Застрахователните обезщетения се изплащат на трето лице, различно от Застрахования, въз основа на нотариално заверено пълномощно.
 3. Щети, при които полицата е в полза на трето лице, се изплащат на третото лице до размера на неговия интерес, освен ако Застрахованият не е представил писмено съгласие от третото лице за изплащане на обезщетението към Застрахования.
 4. При основание за регресен иск се прилага процедурата за предявяване на регресни права.
 5. Правата на застрахованите по имуществена застраховка „Каско“ на МПС се погасяват с изтичането на 3 (три) годишен срок от датата на настъпване на застрахователното събитие.
 
 
Регресни права на Застрахователя 
 1. Регресно право на Застрахователя се упражнява, когато ЗАД „Асет Иншурънс“ АД изплати обезщетение по застраховка „Каско“ на МПС и има право да упражни регресните си права срещу виновния водач или неговия застраховател по „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
 

Ред за обжалване 
 1. В случай на отказ за изплащане на застрахователно обезщетение или определяне на обезщетение, различно по размер от претендираното, Застрахователят изпраща мотивиран отговор до Пострадалото лице.
 2. Пострадалото или ползващото лице може да обжалва отказа за изплащане на обезщетение или неговия размер пред Застрахователя.
  • Обжалване на решението на Застрахователя се осъществява от заинтересованото лице с писмено възражение, като същото се разглежда в Централно Управление на Застрахователя.
  • Писменото възражение се депозира в Централно Управление на Застрахователя на адрес гр. София; ул.“Осогово“ № 38-40, ЗАД „Асет Иншурънс“АД, като в същото се посочва и номера на щетата, по която е изготвено съответното възражение. Застрахователят регистрира в деловодството с входящ номер и дата постъпилото възражение. Жалбоподателят, може да приложи към съответното възражение допълнителни писмени доказателства или документи, които са свързани със застрахователното събитие.
 3. По всяка отделна подадена молба/възражение Застрахователя се произнася в срок не по-късно от тридесет дни от постъпването им.
 4. Възражения и молби, подадени повторно по въпрос, по който има взето решение, не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнението на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

Клонове в страната

Тук можете да намерите нашите офиси в страната

map
© Асет Иншурънс ЗАД. Всички права запазени.
София, бул. "Тодор Александров" №81-83, E-mail: office@assetins.bg
Тел.: +359 2 904 77 00, +359 2 904 77 55, Факс: +359 2 904 77 11

дизайн и програмиране: УебДизайн