Правила за уреждане на претенции по имуществени застраховки
 
 
 1. Общи положения
   
 2. Настоящите правила уреждат процедурите, по които ЗАД “Асет Иншурънс” АД приема уведомления и регистрира претенции при настъпване на застрахователни събития, извършва оглед на пострадалите обекти, определя размера на обезщетенията, извършва одобрения и разплащания с потребителите на застрахователни услуги, както и реда за разглеждане на постъпили молби и жалби.
 
 
 1. Уведомяване и регистрация при настъпване на застрахователно събитие
   
 2. При настъпване на застрахователно събитие покрито от застраховки на недвижими имущества, Застрахованият е длъжен веднага да обяви събитието пред Застрахователя/ЗАД „Асет Иншурънс“ АД/ на дежурните телефони (посочени в застрахователната полица или Общите Условия), както и писмено пред Застрахователя в следните срокове:
  1. за рисковете Кражба чрез взлом или Грабеж не по-късно от 24/двадесет и четири/ часа след настъпване на събитието или неговото узнаване;
  2. за останалите застрахователни случаи - до 3 /три/ работни дни след настъпване на събитието или датата на неговото узнаване.
  3. Писменото уведомяване на Застрахователя става, чрез предявяване на претенция за изплащане на застрахователно обезщетение от страна на Застрахования, което се прави с попълването на бланка по образец на Застрахователя. Застрахователят не може да откаже приемането на предявена писмена претенция в свободна форма за изплащане на застрахователно обезщетение от страна на Застрахования.
 3. При завеждане на щета по застрахователно събитие Застрахованият е длъжен да представи всички изискуеми документи, които са описани в Общите и специални условия на Застрахователя и/илиописани в приетите вътрешни правила за ликвидиране на щети, одобрени от дружеството.
 4. При откриване на преписката по щетата тя следва да съдържа:
  1. уведомлението за щета;
  2. копие от оригиналния екземпляр на застрахователния договор/полицата/;
  3. копия от всички други документи, които са неразделна част от полицата /въпросници, описи,специални условия, писмени предписания, анекси и т.н./. Всички документи по щетата сеописват хронологично по реда на получаването им пред Застрахователя - с дата на получаването им.
 5. Документи, удостоверяващи и доказващи основанието за изплащане на застрахователно обезщетение:
  1. документи, даващи характеристика на настъпилото събитие:
   1. при събития, за които определението се дава от компетентен орган - съответен документ, който трябва да бъде представен на Застрахователя в оригинал, както следва:
 6. при пожар - служебна бележка от съответното РСПБЗН . При случаите на пожар, при които се предполага, че е палеж /злоумишлен пожар/, за който не е установена причината или се предполага, че е по непредпазливост и има заведено следствие - постановление на следствието и/или прокуратурата по случая;
 7. при кражба, вандализъм, въоръжен грабеж, злоумишлени действия на трети лица, експлозия в резултат на злоумишлени действия - служебна бележка от РУП и заключително постановление на следствие/прокуратура /при положение, че има заведено следствие/;
 8. при щети причинени от природни бедствия /буря, градушка, тежест от естествено натрупване на лед и сняг, наводнение, мълния и др./ - писмо от НИМХ. Изключение се допуска за щети, причинени от природни бедствия за населени места, където няма НИМХ. В тези случаи настъпването на събитието се определя чрез показания на очевидци, анкета, както и по косвени белези - щети по околни обекти, паднали от буря дървета и клони, натрупано голямо количество сняг и т.н. Изключение се допуска и при масови щети от природно бедствие, наличието на което публично е било оповестено в пресата, телевизията, радиото и др.под.
 9. при земетресение - служебна бележка/справка от института по Геофизика на БАН.
  1. при събития, за които не се произнася компетентен орган - показания на очевидци и свидетели, анкети, протоколи за оглед, вътрешни констативни протоколи, аварийни актове, протоколи на сервизна организация и/или оторизирана лаборатория, заключения на вещи лица и др. Тези събития са, както следва:
 10. експлозия и имплозия;
 11. сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар;
 12. изтичане на вода и пара от резервоари, тръбни инсталации и включените към тях уреди;
 13. свличане и срутване на земни пластове /необходимо е експертно мнение и/или геоложка или хидрогеоложка експертиза/;
 14. увреждане на имущества следствие на удар от превозно средство или животно;
 15. други под. събития.
  1. документи, доказващи наличието на застрахователен интерес:
 16. документи за собственост върху застрахованите и погинали/увредени вещи. При всяка една щета на юридически лица е задължително представянето на счетоводна справка и разпечатка от инвентарната книга за съответните увредени активи; документи, доказващи, че застрахованият е лице, отговорно за съответните имущества;
  1. документи и данни, доказващи изпълнението на задълженията от страна на Застрахования:
 17. протоколи от проверки на РСПАБ /ПБЗН;
 18. спазване на стандарти и норми за съхранение, транспортиране;
 19. правила за експлоатация на машини и съоръжения и др.
 20. Допълнителни документи се изискват писмено в случай, че необходимостта от тях не е било възможно да бъде предвидена към датата на завеждане на претенцията и в срок от 45 дни от датата на представяне на доказателствата, изискани при завеждане на щетата съгласно изискванията на чл. 105, ал. 4 от Кодекса за застраховането.
 
 
 1. Извършване оглед на увреденото имущество при настъпване на застрахователно събитие
 
 1. След уведомяването за настъпване на застрахователно събитие се извършва оглед на място. Огледът се извършва в срок не по-дълъг от три дни от датата на уведомление за претенцията, а в случаите на пожар и/или кражба чрез взлом - до 24/двадесет и четири/ часа. Допуска се извършването на огледа в по-късен момент само ако обективните условия не позволяват незабавното му извършване.
 2. Огледът се извършва от представител/и на Застрахователя в присъствието на Застрахования или негов упълномощен представител.
 3. Присъствието на материално-отговорното лице на обекта при извършване на инвентаризации във връзка с щети е задължително. Този факт следва да се отбележи в констативния протокол и материално-отговорното лице следва да подпише и инвентаризационната ведомост. Извършването на инвентаризации се осъществява при задължително спазване на Международните Счетоводни Стандарти.
 4. При оглед, Застрахованият е длъжен да осигури свободен достъп на комисията до увредените имущества, както и до източника на вредите.
 5. При извършването на оглед задължително се изготвя снимков материал, който да даде пълна информация за ситуацията и увреденото имущество.
 6. Вещите лица, необходими за извършване на огледа, се осигуряват от Застрахователя и за негова сметка. При несъгласие от страна на Застрахования с резултатите и заключенията на вещите лица, той от свое име и за своя сметка назначава второ вещо лице. При съществени разлики в двете оценки се назначава трето вещо лице - арбитър, одобрено и от двете страни. Разходите за вещото лице – арбитър се поделят поравно между Застрахования и Застрахователя. Оценката на вещото лице - арбитър е окончателна и следва да бъде приета от двете страни.
 7. Бланката, съдържаща описа на увреденото имущество се попълва от вещо лице /или упълномощен служител/, като се нанасят по утвърден стандарт – мерки количества и операции, необходими за остойностяване на щетите. Описът се подписва задължително от Застрахования или негов представител, най-малко в два еднакви екземпляра, един от които се връчва на Застрахования.
 8. Констативният протокол задължително се съставя в два еднакви екземпляра, които се подписват от всички, участвали в огледа. Единият екземпляр остава за Застрахователя, другият се връчва на Застрахования. При положение, че Застрахованият има забележки или не е съгласен с някоя от констатациите, той следва да отбележи своето несъгласие на бланката.
   
   
 9. Определяне размера на застрахователното обезщетение
   
  1. Размерът на щетата се определя въз основа заключението на вещото лице. Заключението на вещото лице задължително трябва да съдържа и обстоятелствена част без квалификация на събитието, но достатъчна информация за определянето му. Заключението на вещото лице трябва да съдържа:
  2. основанието за определяне на ремонтните работи;
  3. обемът и стойността на вложените материали, труд и механизация основание за приспадания (овехтяване, запазени материали, части, отпадъци и др.), надбавки и техния размер (допълнителни разходи, печалба, доставно - складови разходи, ДДС и др.)
  4. Определя се наличието на подзастраховане или надзастраховане спрямо действителната стойност към момента на настъпване на събитието. За действителна стойност се приема стойността, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същия вид, качество и състояние.
  5. Размерът на обезщетението е до действителния размер на вредата към момента на настъпване на застрахователното събитие, но не повече от застрахователната им сума.
  6. Щети, при които застрахования обект е претърпял събитие по риск покрит от Застрахователя, и разходите за отстраняването им не надхвърлят 80% от действителната стойносткъм датата на застрахователно събитие, се приемат за частичнищети.
  7. Щети, при който застрахования обект е претърпял събитие по риск покрит от Застрахователя, но разходите за отстраняването им надхвърлят 80% от действителната стойност към датата на застрахователно събитие, същата се приема за Тотална загуба.
  8. Изчисляването на обезщетението е в зависимост от начините на отстраняване на щетите, които могат да бъдат:
 10.  
  1. по експертна оценка на Застрахователя, извършена въз основа “СПРАВОЧНИК ЗА ЦЕНИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО”, издание на “Стройексперт - СЕК”, в който са посочени основните видове строително-ремонтни и възстановителни работи с осъвременени текущи стойности на строителни материали, труд, механизация, СМР и транспортни разходи;
  2. чрез възлагане на външен изпълнител, след разглеждане на няколко оферти се приема най- изгодната и се одобрява от Застрахователя;
  3. при възстановяване по стопански начин остойностяването се извършва въз основа на представена подробно документация за закупуване на материали, механизация и вложен собствен труд, в т.ч. заплати и законни начисления към тях /всички разходи за извънреден труд и плащания по Кодекса на труда/. Сумата за изплатен ДДС се признава само, ако има удостоверение на Застрахования, че не е регистриран по ДДС.
  4. От размера на обезщетението се приспадат:
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
  1. стойността на запазените части и материали;
  2. стойността на вторичните суровини;
  3. сумите, получени от Застрахования от трети лица, виновно причинили щетите;
  4. договореното по полицата самоучастие /ако има задължително самоучастие и допълнително договорено самоучастие, то първо се прилага задължителното, а след това и договореното/;
  5. при наличие на други валидни застраховки за обекта на застраховане към момента на застрахователното събитие, покриващи същия риск, Застрахователятизплаща обезщетение в размер на такава пропорция, съразмерна на застрахователните суми на другите валидни застраховки.
  6. ако по полицата има договорено разсрочване на премията и събитието е станало преди внасянето на поредните вноски, то невнесените премии се прихващат от дължимото обезщетение.
  7. С изплатеното застрахователно обезщетение, застрахователната сума в имуществените застраховки намалява. В случай, че Застрахования желае да възстанови пълнотата на застрахователната услуга и за да не бъдат редуцирани последващите обезщетения с коефициент равен на разликата между първоначалната застрахователна сума и изплатеното обезщетение, Застрахованият има възможност и право да дозастрахова имуществото със застрахователна сума равна на изплатените до момента обезщетения.
  8. При изплащането на тотални щети, след получаване на застрахователното обезщетение собствеността на унищоженото имущество може да се прехвърли на Застрахователя. Това се урежда предварително между Застрахован и Застраховател със съответните документи – нотариално заверена декларация за прехвърляне на собствеността. От този момент, Застрахователят има право да се разпорежда с имуществото както намери за добре. Застрахованият обаче може да не се съгласи с такова прехвърляне. В този случай от застрахователното обезщетение се приспада стойността на запазените части.
  9. Ако щетите са виновно причинени от трети лица, след изплащане на застрахователното обезщетение, Застрахователят встъпва в правата на Застрахования срещу тях до размера на платеното обезщетение и направените разноски. В този случай отказът на Застрахования от правата му срещу трети лица няма сила спрямо Застрахователя – той може да упражни своите регресни права независимо от това.
  10. Обезщетението за имущества, застраховани по Първи риск е до действителния размер на вредата, но не повече от размера на договорените лимити.
    
    
 17. Одобрение и изплащане на застрахователно обезщетение. Давностен срок
10
 1. Застрахователните обезщетения се изплащат на застрахованото лице/ползващите лица по банков път.
 2. От Застрахователя не се обезщетяват направените след настъпване на застрахователното събитие разходи за конструктивни и проектни изменения, подобрения и др. подобни, макар и целящи възстановяване на увредените/погинали имущества.
 3. Когато на дадено имущество са причинени вреди от застрахователно събитие, за вероятността и възможността от настъпването на което Застрахованият е бил писмено предупреден от Застрахователя (или съответен компетентен орган) и ако Застрахованият не е изпълнил писмено дадените му предписания, Застрахователят може да откаже напълно или частично плащането на застрахователно обезщетение.
 4. Застрахователните обезщетения се изплащат на трето лице, различно от Застрахования, въз основа на нотариално заверено пълномощно.
 5. Щети, при които полицата е в полза на трето лице, се изплащат на третото лице до размера на неговия интерес, освен ако Застрахованият не е представил писмено съгласие от третото лице за изплащане на обезщетението към Застрахования.
 6. При основание за регресен иск се прилага процедурата за предявяване на регресни права.
 7. В случаите на отказ от изплащане на застрахователно обезщетение, в ЦУ на Застрахователя се изготвя писмо за отказ, което задължително се съгласува с юрисконсулт на компанията. Отказаното писмо се изпраща до претендиращия щетата, препоръчано, с обратна разписка или друг подходящ начин.
 8. Правата на застрахованите по имуществени застраховки се погасяват с изтичането на 3 (три) годишен срок от датата на настъпване на застрахователното събитие.
 
 
 1. Регресни права на Застрахователя
 
 1. След изплащане на застрахователно обезщетение, Застрахователят встъпва в правата на увредения срещу причинителя на вредата, до размера на платеното обезщетение и направените разноски, при условията и реда на закона.
 
 
 1. Ред за обжалване
   
 2. В случай на отказ за изплащане на застрахователно обезщетение или определяне на обезщетение, различно по размер от претендираното, Застрахователят изпраща мотивиран отговор до Пострадалото лице.
 3. Пострадалото или ползващото лице може да обжалва отказа за изплащане на обезщетение или неговия размер пред Застрахователя.
  1. Обжалване на решението на Застрахователя се осъществява от заинтересованото лице с писмено възражение, като същото се разглежда в Централно Управление на Застрахователя.
  2. Писменото възражение се депозира в Централно Управление на Застрахователя на адрес гр. София; ул.“Осогово“ № 38-40, ЗАД „Асет Иншурънс“АД, като в същото се посочва и номера на щетата, по която е изготвено съответното възражение. Застрахователят регистрира в деловодството с входящ номер и дата постъпилото възражение. Жалбоподателят, може да приложи към съответното възражение допълнителни писмени доказателства или документи, които са свързани със застрахователното събитие.
 4. По всяка отделна подадена молба/възражение Застрахователя се произнася в срок не по-късно от тридесет дни от постъпването им.
 5. Възражения и молби, подадени повторно по въпрос, по който има взето решение, не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнението на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.
   

Клонове в страната

Тук можете да намерите нашите офиси в страната

map
© Асет Иншурънс ЗАД. Всички права запазени.
София, бул. "Тодор Александров" №81-83, E-mail: office@assetins.bg
Тел.: +359 2 904 77 00, +359 2 904 77 55, Факс: +359 2 904 77 11

дизайн и програмиране: УебДизайн